Beleidsplan

Samenvatting van het Beleidsplan en de Statuten van de Stichting

De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud.

De stichting is gevestigd te Nibbixwoud en opgericht op 16 oktober 2019.

1. De stichting heeft ten doel: Het bijeenbrengen van middelen bestemd voor het beheren, onderhouden en renoveren van het kerkgebouw in Nibbixwoud; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden op allerlei manieren.

3. De stichting wenst zich te kwalificeren als een algemeen nut beogende instelling, omdat: de stichting zich voor minstens negentig procent (90%) zal inzetten voor het algemeen belang:

  • De stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de daarvoor door de belastingdienst gestelde integriteitseisen en kunnen een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.
  • Geen van de bestuurders of beleidsbepalers over het vermogen van de stichting beschikt alsof het zijn eigen vermogen is.
  • De stichting niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
  • De bestuurdersleden van de stichting geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Eventuele beloning van bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • De stichting een actueel beleidsplan heeft.
  • Het vermogen van de stichting een redelijke verhouding heeft tussen kosten en bestedingen en dat een eventueel batig saldo na opheffing zal worden besteed aan een algemeen nuttig doel.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De akte is opgemaakt bij het notariskantoor in Obdam op 16 oktober 2019 en door een vertegenwoordiger van de Stichting en de notaris ondertekend.

Het bestuur bestaat bij de oprichting uit drie bestuurders:

Gerard Broersen, voorzitter.

Mirelle Koning, secretaris.

Bert Ooijvaar, penningmeester.