Info

De Cunerakerk is het hart van Nibbixwoud en is beeldbepalend voor ons dorp. We willen de kerk graag in goede staat houden. Daarom is de Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud opgericht. Als u de kerk ook een warm hart toedraagt, kunt u ons op verschillende manieren ondersteunen.

Doel van de Stichting

De Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud staat voor behoud en onderhoud van dit unieke en mooie bouwwerk in het centrum van het dorp. Daar is geld voor nodig, nu en in de toekomst.

Spreekt dit behoud u aan? Gaat u graag naar de diensten in de Cunera Kerk of vindt u het gewoon een mooi gebouw? Wij wijzen u graag op de mogelijkheden om een financiële bijdrage te leveren aan het behoud en onderhoud van de Cunera Kerk.

Bijdragen aan de toekomst van de Cunera Kerk

U kunt meehelpen aan een gezonde toekomst voor de Cunera Kerk door een bijdrage te doen aan de:

Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud

Bankrekening: NL25 RABO 0348 2687 93

De bijdragen die de Stichting ontvangt komen geheel ten goede aan het onderhoud en de instandhouding van de Cunera Kerk. Er gaat geen enkel percentage naar andere organisaties.

Denk aan een eenmalige schenking, periodieke giften, een erfstelling of een legaat. Uw wensen over de verdeling van uw nalatenschap kunt u regelen in een testament. Dit kunt u doen bij de notaris.

Er zijn verschillende manieren om een financiële bijdrage te leveren aan de Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud. Meer informatie over de fiscale voorwaarden kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

Eenmalige schenking

Eenmalige schenkingen zijn bijzonder welkom. Eenmalige schenkingen (giften) kunnen aftrekbaar zijn in uw aangifte inkomstenbelasting, maar de belastingdienst hanteert wel een drempelbedrag en een maximumbedrag (beide inkomensafhankelijk).

Periodieke giften

In fiscale termen zijn dit die giften, die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en die u jaarlijks of maandelijks overmaakt aan een ANBI-stichting over een periode van 5 jaar of langer. U kunt deze periodieke giften aftrekken in uw opgave inkomstenbelasting.

Erfstelling

Het is mogelijk de Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door zo’n erfstelling ontvangt de Stichting een deel of het geheel van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt de Stichting op deze manier erfgenaam maken naast bijvoorbeeld uw kinderen. U kunt er ook voor kiezen om de Stichting tot uw enige erfgenaam te benoemen.

Legaat

Als u de Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud wel in uw testament wilt opnemen, maar niet tot erfgenaam wilt maken, kunt u de Stichting tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijv. een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat. U kunt verschillende legaten opnemen in uw testament.

De Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is de Stichting vrijgesteld van belastingen over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en/of erfbelasting over wordt geheven bij de Stichting.

De Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud is, na overleg met de Parochieraad van de R.K. Parochie Emmaus, opgericht in 2019.